top of page

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de activiteiten van Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw overmaken.

 

Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer:

  • u zich lid maakt van onze vereniging,

  • u zich inschrijft via onze website of met een inschrijvingsformulier,

  • u één van onze theatervoorstellingen bijwoont en daartoe ons uw mail- of postadres heeft overgemaakt teneinde de inkomtickets te kunnen ontvangen,

  • u ons bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, of andere media gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten.

 

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. In het kader van lidmaatschap wordt ook nog de geboortedatum gevraagd in functie van het afsluiten van een verzekering BA en kunnen tijdens producties foto’s worden gemaakt.

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u als lid te informeren over activiteiten van onze vereniging,

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen,

  • om tickets die u bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via e-mail of uitzonderlijk per post indien u niet over een internetverbinding beschikt of bij panne van het internet, PC of printer,

  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,... te kunnen meedelen.

  • Foto’s op website of sociale media dienen louter voor publicitaire doeleinden.

 

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Enkel het bestuur verwerkt uw gegevens en is dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking ervan.

Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van bovengenoemde doeleinden zoals de ticketverkoop maar is toch soms genoodzaakt een beroep te doen op een derde-dienstverlener voor zekere activiteiten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor ondermeer het afsluiten van een ledenverzekering (via OpenDoek).

In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven.

Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen : Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw, p/a Hoogstraat 11, 9940 Kluizen. Mail : deleiezonen@gmail.com.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Melding van onze privacyverklaring staat op onze website.

Toneelvereniging De Leiezonen Drongen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.

bottom of page